อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์การการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์การการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เพื่อการดำเนินการด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาตนเอง วันที่ 23-24 มกราคม 2563


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26