กิจกรรม จิบกาแฟ แนะแนวทาง “ทำอย่างไร จึงจะได้เป็น ผู้บริหาร”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม จิบกาแฟ แนะแนวทาง “ทำอย่างไร จึงจะได้เป็น ผู้บริหาร” และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทำอย่างไร จึงจะได้เป็น ผู้บริหาร” พร้อมทั้งยังได้แลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ การเป็นผู้บริหาร ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 มกราคม 2563