ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1(5)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(5)/2563 โดยมีวาระเรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563