ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(6)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(6)/2563 โดยมีวาระเรื่องโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการหารือแนวทางการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณบดี ฯลฯ ในการนี่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มอบกระเช้าแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 มกราคม 2563


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26