ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(6)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(6)/2563 โดยมีวาระเรื่องโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการหารือแนวทางการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณบดี ฯลฯ ในการนี่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มอบกระเช้าแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 มกราคม 2563