ประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(45)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 1(45)/2563 โดยมีวาระเรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคลหน่วยงานอิสระ นโยบายการประเมินความดีความชอบพิจารณาเงินเดือน พิจารณาการขอจ้างอาจารย์ จำนวน 3 ราย พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนระดับชำนาญการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563