มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รศ. ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มอบนโยบายในการประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่า ในปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เพราะก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ดังนั้นบุคลากรทุกคนต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด  (Disruption) จึงควรปรับ-เปลี่ยน และเร่งพัฒนาตนเอง โดยการทำงานเชิงรุก ซึ่งบุคลากรที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้องการในอนาคต คือ“ มนุษย์เหนือธรรมดา นั้นคือ การทำงานได้มากกว่าหุ่นยนต์ “หากยังทำงานแบบเดิม การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนั้น จะทำให้หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ พร้อมเน้นย้ำ เรื่อง  “ Design Thinking “ บุคลากรควรพัฒนากระบวนการความคิดเชิงออกแบบ หรือ วิธีคิดให้รวดเร็ว และรู้จักขายความรู้ – ความสามารถที่เรามี บนความเชี่ยวชาญที่ตนเองถนัด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆหากเราทำได้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะกลายเป็น มหาวิทยาลัยที่จิ๋วแต่แจ๋ว และอยู่รอดได้ในอนาคต


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26