ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 1(22) (123)/2563

ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 1(22) (123)/2563 โดยมีวาระเรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานอิสระ ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563