ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 8(28)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 8(28)/2562 โดยมีวาระเรื่องการการส่งคืนพื้นที่ และทูลเกล้าถวายอาคารศูนย์การเรียนรู้ อาคารรัตนธัญญาหาร และเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก การบริหารจัดการพื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าว การดำเนินงานตามข้อสังเกตุจาการตรวจสอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดทำบัญชีของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 256226