ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 3(3)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 3(3)/2563 โดยมีวาระเรื่อง ผลการพิจารณาความสามารถในการบริหารจัดการโครงการฯ ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2562 การดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ร่าง) รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน กำหนดการทำบุญมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2563  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562