การประชุมหน่วยงานอิสระของมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมหน่วยงานอิสระของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินลงสู่การปฎิบัติ และการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.  2562