การประชุมหน่วยงานอิสระของมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมหน่วยงานอิสระของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินลงสู่การปฎิบัติ และการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.  2562


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26