ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการนโยบาย บุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ /จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 2/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการนโยบาย บุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ 2/2562 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำ มหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2562 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเลือกตั้ง กระบวนการและวิธีการดำเนินงานในการเลือกตั้ง

การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการนโยบาย บุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุบ พ.ศ. 2562 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเลือกตั้ง กระบวนการและวิธีการดำเนินงานในการเลือกตั้ง

การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำ พ.ศ. 2562  การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเลือกตั้ง กระบวนการและวิธีการดำเนินงานในการเลือกตั้ง

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.  2562