ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 8(21)(122)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(21)(122)/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ….  รายงานนความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย เพื่อให้ดำรงตำแหน่งครู เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่  23 ธันวาคม พ.ศ. 2562