ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 3(52)/2563

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 3(52)/2563 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 2(51)/2563 งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 ธันวาคม 2562