รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวาระเรื่องการประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่องเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 ธันวาคม 2562