ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(46)/2562

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(46)/2562  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ. …. อนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ของผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายใน และกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนโรงเรียนการเรือน และกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562