ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจพิเศษ ครั้งที่ 2(2)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจพิเศษ ครั้งที่ 2(2)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ พ.ศ. …. เรื่องรายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ เดือนตุลาคม 2562 ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562