ประชุมสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่องประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่องการประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562