ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 2(51)/2563

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(51)/2563 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562