ประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(45)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(45)/2562 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาข้อมูลประกอบการเสนอความเห็นต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ในการเพิ่มเงินเดือนประจำปีของอธิการบดี ณ ห้องประชุม Café byHome มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562