ศูนย์สิ่งแวดล้อม มสด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Less Emission Support Scheme: LESS) ” ภายในมหาวิทยาลัย

ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Less Emission Support Scheme: LESS) ” ภายในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมเชิญ นายอภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)   เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนการขอรับใบประกาศเกียรติคุณ การจัดทำเอกสารประกอบโครงการ และวิธีการคำนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26