มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(44)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(44)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ของวิทยาเขต/ศูนย์การฯ และสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 รายงานผลการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562