ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(44)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(44)/2562 โดยมีวาระสำคัญ เรื่องการศึกษารายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องนโยบายการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฎสวนดุสิต ว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน พ.ศ. 2556 ฯลฯ พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการสาธิตสานปลาตะเพียน โดยนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับชม  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562