สถาบันขงจื่อ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการเสนออนุมัติโครงการและงบประมาณประจำปี 2562 ที่ได้รับการอนุมัติจาก HANBAN พร้อมข้อเสนอแนะเรื่องสรุปผลการประชุมร่วมเรื่องความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยลัยสวนดุสิตกับมหาวิทยาลัยกวางสี ฯลฯ ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 ตุลาคม 2562