ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 3(16)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 3(16)/2562 โดยมีวาระ เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพ ตำรา และหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรมแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 ตุลาคม 2562