ประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 7(27)/2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 7(27)/2562 โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินคดี เรื่องการปรับปรุงฉางเพื่อจัดทำเป็นที่เก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องคดีความ บ. ธัญญไรซ์ ประเทศไทยจำกัด ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562