ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 1(50)/2563

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 1(50) / 2563 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 12(49)/2562 เรื่องสรุปรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้ของมหาวิทยลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง(ร่าง)รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  22 ตุลาคม 2562