ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 3(9)/2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 3(9)/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง  พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย และพิจารณารายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินผลงานพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562