อธิการบดี มสด. มอบนโยบายในการประชุมบุคลากร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในหัวข้อ “ละอออุทิศ ร่วมคิด ร่วมสร้าง”

รศ.ดร. ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดี กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  อยู่ภายใต้การดูแลของคณะครุศาสตร์ จึงมีความจำเป็นที่ต้องบูรณาการจัดการให้ไปในทิศทางเดียวกัน  ปัจจุบัน สาขาวิชาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษา ได้ปรับหลักสูตรใหม่เป็น 4 ปี และเน้นเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาเพิ่มขึ้น เพราะมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่งผลิตบันฑิตครูรองรับโรงเรียน 2 ภาษา หรือโรงเรียนนานาชาติ โดยให้ “โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ” เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนั้น คุณครู  ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ต้องเร่งพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ  ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้สร้างพื้นที่แหล่งการเรียนรู้เอื้ออำนวยความสะดวก  มีห้องเรียน Discovery ไว้สำหรับเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ และยังรับครูต่างประเทศเพิ่มขึ้น กระบวนการเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเรื่องยาก  “ หากคุณครูรู้จักพัฒนาตนเอง  ฝึกฝน  และปรับตัว ” ให้ทันกับการเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ก็จะสามารถเติบโตไปพร้อมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้  ซึ่งในอนาคตอันใกล้ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (เดิม) จะปรับหลักสูตรเป็นโรงเรียน 2 ภาษา หรือเรียกว่า “ละออพลัส”  จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันผลักดันนโยบายของมหาวิทยาลัยให้บรรลุความสำเร็จ เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน