ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(27)/2562

ดร.จักรพรรดิ วะทา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(27)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม Caf’e By Home  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562