ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(27)/2562

ดร.จักรพรรดิ วะทา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(27)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม Caf’e By Home  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26