นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมคณะผู้บริหาร มสด. บวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงจัดพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล วันที่ 15 ตุลาคม 2562