การประชุมสภาวิชาการ มสด. ครั้งที่ 2/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ TCAS การเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ การเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาคณบดี โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ การขอปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 (แบบมีเงื่อนไข) ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562