มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 -11 ตุลาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ , ผศ. อิงอร ตั้นพันธ์ กรรมการ , ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี  กรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งการตรวจประเมินในวันที่ 2 (11 ตุลาคม 2562) คณะกรรมการได้เข้าเยี่ยมชมงาน SDU Open House  และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยผลการประเมินตามระบบ IQA  ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.76 และผลการประเมินตามระบบ SDU QA ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.73 โดยคณะกรรมการได้ชื่นชมระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และยกให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในด้านระบบการบริหารมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยฯ สามารถสะท้อนภาพลักษณ์นักศึกษาและบุคลากรที่แสดงให้เห็นถึงความเป็น SDU spirit ได้อย่างชัดเจน