ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(43)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(43)/2562 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การจัดอบรมเจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่การเงิน ของหน่วยงานอิสระ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 พ.ศ. …. การจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ จุดประกายเครือข่ายศิษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วันช่อใหม่ “SDU Freshman Day 2019” สรุปการถวายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.  2562


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26