ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2562

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2562 โดยมีวาระเรื่องความคืบหน้า ร้านค้าใน Food Street เรื่องการต่อสัญญาเช่าพื้นที่การติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมของ AIS พื้นที่ในมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่องการย้ายตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา หลังยกเลิกสัญญา ฯลฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26