สวนดุสิตโพล มสด. จัดประชุมที่ปรึกษาอธิการบดี เพื่อนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนกลยุทธ์และแนวทางการบริหารของหน่วยงานในกำกับดูแลปี พ.ศ. 2562-2567

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมที่ปรึกษาอธิการบดี เพื่อนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนกลยุทธ์และแนวทางการบริหารของหน่วยงานในกำกับดูแลปี พ.ศ. 2562-2567 โดยมีวาระเรื่องเพื่อนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนยุทธ์และแนวทางการบริหารของหน่วยงานในกำกับดูแลปี พ.ศ. 2562-2567 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 8 ตุลาคม 2562