กองนโยบายและแผน มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(43)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(43)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ของหน่วยงานอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 เรื่อง(ร่าง)รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง(ร่าง)ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 8 ตุลาคม 2562