กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 14/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 14/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ปฎิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 พ.ศ. …. ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต