การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(43)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(43)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี และสำนักกิจการพิเศษ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยให้แก่ชุมชนไทยเวียง อ.เมือง จ.นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ทั้งนี้ในการประชุมได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาญาจักร (UKPSF)  ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562