มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 21(78)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 21(78)/2562 โดยมีวาระสำคัญ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อธิการบดี พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คุณสมบัติ คุณสมบัติอื่นและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณบดี พ.ศ. ….ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26