ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 12(49)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 11(48)/2562 โดยมีวาระ เรื่องแผนปฎิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เรื่องขอกันเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องการขออนุมัติใช้เงินสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กันยายน 2562