ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 12(33)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 12(33)/2562โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง) แผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563, (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) พ.ศ. … และแบบแนบท้ายประกาศ, รายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ เดือนสิงหาคม 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562