ประชุมอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 14(32)/2562

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่  14(32)/2562  มีวาระสำคัญ เรื่อง(ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรรมการด้านความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง(ร่าง)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 กันยายน 2562