ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12(36) /2562

นายธงชัย ศรีดามา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12(36)/2562 โดยมีวาระ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เรื่องรายงานผลการสอบทานรายงานการเงอน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ฯลฯ  และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 กันยายน 2562


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26