พิธีบวงสรวงพระตำหนักเยาวภา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระตำหนักเยาวภา เพื่อบูรณปฎิสังขรณ์พระตำหนักเยาวภาใช้เป็นพื้นที่จัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กผ่านกิจกรรมด้านศิลป ดนตรี และลีลาศ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ พระตำหนักเยาวภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กันยายน 2562