สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2562 เรื่องผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/โรงเรียน วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน ฯลฯ วันที่ 18 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต