การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 6(26)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 6(26)/2562 โดยมีวาระสำคัญ การดำเนินงานตามข้อเสอแนะจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสู่การปฏิบัติ แนวทางในการดำเนินงานของ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จากตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ฯลฯ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562