โครงการอบรมKM เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารพัฒนาองค์กร

กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ กองประชาสัมพันธ์ มสด. จัดโครงการอบรมKM เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารพัฒนาองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรม KM เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารพัฒนาองค์กรและมอบนโยบายด้านการสื่อสารองค์กร และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มอบนโยบายด้านการเผยแพร่ข่าวของหน่วยงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัยฯ และสังคม , ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และบุคลากรกองประชาสัมพันธ์ ร่วม KM แบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการดำเนินงานของกองประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าว และการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนางสาวปนัดดา ทรัพย์นภาพันธ์วิทยากรจาก designmee อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ยุค 4.0 โดยมีอาจารย์และบุคลากรซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันที่ 28 สิงหาคม 2562