ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 11(32)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(32)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง กำหนดการงานเกษียณอายุราชการ แนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562-2565 สรุปนโยบายอธิการบดีในการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระ วิทยาเขต และศูนย์การศึกษาฯ  การดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์แบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26