มสด. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2(14)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(14)/2562  โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณการคงเหลือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินอุด เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการพิจารณาแหล่งลงทุนจากเงินลงทุนที่ครบกำหนด ฯลฯ ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 สิงหาคม 2562  (ภาพ/ข่าว: พศิน)