ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 4(19)/2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(19)/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) หรือ ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 9 เดือน) ระดับมหาวิทยาลัย Show & Share การนำเสนอองค์ความรู้จากการดำเนินการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน/ ส่วนงาน ปีการศึกษา 2561 สายวิชาการ สายสนับสนุน และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562